września 16

Karta dużej rodziny

Posted by admin on września 16 2014 at 02:25 po południu

Karta dużej rodziny

Projekt ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, opracowany przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej, został przyjęty 27 maja przez Radę Ministrów.

Karta przewiduje system zniżek dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne.

Lista podmiotów, które deklarują przyznanie ulg rodzinom wielodzietnym została przedstawiona na stronach: www.rodzina.gov.pl, www.mpips.gov.pl
i www.empatia.mpips.gov.pl.

Wnioski o wydanie ogólnopolskiej „Karty Dużej Rodziny” można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milówce przy ul. Jana Kazimierza 121 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY PRZYSŁUGUJE RODZINOM WIELODZIETNYM, W KTÓREJ RODZIC (rodzice) LUB MAŁŻONEK RODZICA MAJĄ NA UTRZYMANIU CO NAJMNIEJ TROJE DZIECI.


DO KORZYSTANIA Z PROGRAMU UPRAWNIENI SĄ CZŁONKOWIE RODZINY WIELODZIETNEJ:

 • rodzice oraz małżonek rodzica – na czas nieokreślony;

 • dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;

 • dziecko powyżej 18. roku życia – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

 • dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;

 • dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 • osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub

 • osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

  W przypadku osób, powyżej 18 roku życia kontynuujących naukę, karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

  DOKUMENTY DO WGLĄDU NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU:

 • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 • w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

RZĄDOWY PROGRAM DLA RODZIN WIELODZIETNYCH MA NA CELU:

1. Promowanie modelu rodziny wielodzietnej

2. Promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej

3. Umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej

4. Zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych

Comments are closed.